GDY CHCESZ NAPRAWDĘ ODPOCZĄĆ

Otwórz oczy i zachwyć się tym widokiem

REGULAMIN HOTELU SREBRNA GÓRA

§1

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu.

 2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Hotelem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”

 3. Regulamin określa zasady świadczenia usług, zakresy odpowiedzialności Gości i Hotelu oraz zasady przebywania na terenie Hotelu.

 1. Regulamin dostępny jest w recepcji głównej, informatorze w pokoju hotelowym oraz na stronie internetowej Hotelu.

 2. Hotel dysponuje 6 rodzajami pokoi:

 • standard
 • komfort
 • komfort +
 • VIP
 • apartament junior suite
 • apartament suite
 1. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem następuje w momencie dokonania rezerwacji, wpłaty zaliczki, wpłaty całej należności za pobyt lub podpisania karty pobytowej.

§2

 1. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz. 11.00 ostatniego dnia pobytu.

 2. Możliwe jest przedłużenie doby hotelowej. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Hotel może nie wyrazić zgody na przedłużenie doby hotelowej.

 3. Przedłużenie doby hotelowej do godziny 18.00 wiąże się z dopłatą 50% jej wartości, dłuższe przedłużenie skutkować będzie naliczeniem 100% jej wartości.

 4. Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.

 5. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano.

§3

 1. Hotel nie akceptuje zwierząt.

 2. We wszystkich pomieszczeniach Hotelu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów oraz im podobnych.

 3. W każdym pokoju znajdują się detektory dymu.

 4. Każdorazowe naruszenie zakazu palenie skutkować będzie obciążeniem Gościa karą umową w wysokości 500,00 zł. Hotel ma prawo dochodzenia odszkodowania w pełniej wysokości, ponad zastrzeżoną karę umowną, w szczególności w przypadku interwencji odpowiednich służb.

§4

 1. Podstawą do zarejestrowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

 2. Hotel przyjmuje rezerwacje:

 • telefoniczną pod numerem: 74 8180434, 667 799 888
 • mailową: recepcja@hotelsrebrnagora
 • osobistą w recepcji

Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana do podania prawidłowych danych: imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail, rodzaj rezerwowanego pokoju, ilość osób oraz termin pobytu w celu dokonania rezerwacji.

 1. Rezerwacja zyskuje status gwarantowanej po wpłacie określonej w potwierdzeniu rezerwacji zadatku w kwocie 30% wartości.

 2. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku. Płatność realizowana jest na podstawie faktury proforma wystawionej przez Hotel.

 3. Odwołanie rezerwacji lub nie rozpoczęcia pobytu w zaplanowanym terminie, wiąże się z utrata pełnej kwoty wpłaconego zadatku. Hotel samodzielnie upoważniony jest do przeniesienia terminu rezerwacji na inny okres wraz z wpłaconym zadatkiem lub do zaliczenia zadatku na poczet kosztów dokonanej rezerwacji i odmowy jej zwrotu.

 4. Zapłata za pobyt następuje najpóźniej przed dniem zakończenia pobytu lub opuszczenia Hotelu.

§5

 1. Goście obiektu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w pokojach. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie lub uszkodzenie elementów wyposażenia pokoju, jak również ich utratę.
 2. W przypadku powstania szkody podczas pobytu, Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów jej naprawy.
 3. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z w skutek działania/zaniechania Gości lub odwiedzających go osób.
 4. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałą opieką opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 5. Wartość wyrządzonej szkody jest wyceniana przez Hotel a następnie obciążony jest nią Gość na podstawie wystawionej noty obciążeniowej. Do każdej wystawionej noty obciążeniowej Hotel uprawniony jest do doliczenia kary umownej w kwocie 500,00 zł.
 6. Gość powinien zawiadomić Hotel o wystąpieniu szkody bądź też o jej stwierdzeniu.
 7. Gościom zabrania się̨ wynoszenia poza teren Hotelu przedmiotów stanowiących jego wyposażenie.

§6

 1. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym czy też Gości lub szkodę innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Hotelu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hotelowego, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.
 1. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa mogącego stanowić zagrożenie lub którego zachowanie może zostać potraktowane jako działanie niezgodne z prawem.
 2. W przypadku wypowiedzenia Gościowi pobytu z jego winy, Hotel nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.

§7

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być́ złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień́ nie później niż w terminie 24 godzin. Późniejsze reklamacja nie będą rozpatrywane. Wszelkie reklamacje należy kierować pisemnie do recepcji Hotelu.
 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni.

§8

 1. Hotel odpowiada wyłącznie za rzeczy oddane na przechowanie do depozytu hotelowego, Hotel zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia rzeczy do depozytu.
 2. Przedmioty pozostawione w Hotelu będą odsyłane na koszt Gościa oraz na wskazany przez niego adres przy dodatkowej dopłacie 100,00 zł.
 3. W przypadku braku dyspozycji Gościa lub nie zgłoszenia się po odbiór pozostawionej rzeczy, Hotel będzie przechowywał pozostawione rzeczy przez 3 miesiące, a następnie upoważniony będzie do ich protokolarnej utylizacji. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§9

 1. Goście zobowiązani są przechowywać klucz do pokoju z należytą starannością.
 2. W przypadku jego utraty, Goście zostaną obciążeni kosztami wysokości 200,00 zł.
 3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu należącego do Gościa, jak również za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach.
 4. Goście zobowiązują się wykorzystywać obiekt jedynie do celów mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez w obiekcie.
 5. Parking hotelowy jest bezpłatny, monitorowany oraz niestrzeżony.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.P.H.U. ZBAJ Zygmunt Gancarz, kontakt pod mailem: recepcja@hotelsrebrnagora.pl

Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Hotelem umowy o świadczenie usług hotelarskich. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez Hotel. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Hotelu. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona bezpieczeństwo Gościa oraz innych osób przebywających na terenie Hotelu lub w jego okolicy.

W przypadku podania przez Gościa danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie pobytu lub realizowanych świadczeń, Hotel może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości świadczonych przez Hotel usług lub zapewnienia komfortu Gościa bądź realizacji dodatkowych świadczeń na rzecz Gościa w tym prowadzenia satysfakcji Gościa wyłącznie w związku z sukcesywną poprawą świadczonych przez hotel usług. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych we wskazanych wyżej celach jest usprawiedliwiony interes Hotelu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Hotel informuje, że podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji Gościa jest wymogiem umownym, oraz ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Hotelem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.

Hotel informuje, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji jak również ma prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.

Hotel informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 14 dni.

Dane osobowe Gościa nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Hotel informuje, że dane osobowe Gościa mogą być udostępniane wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa.

Hotel informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul Stawki 2.

Sowia Spiżarnia

Nasza restauracja

SOWIA SPIŻARNIA to miejsce tworzone z wielkim sercem i pasją przez ludzi, którzy chcą podzielić się tym, co potrafią najlepiej.

Gdzie docenia się regionalny produkt i godzinami zastanawia jak go użyć, aby nie zrobić mu krzywdy. Gdzie, mamy nadzieję, poczują się Państwo swobodnie, a jednocześnie wyjątkowo. Miejsce, do którego będą Państwo wracać….

strefa relaksu w hotelu w górach

STREFA WELLNESS

Hotel Srebrna Góra to miejsce, w którym naprawdę odpoczniesz, ukoisz ciało i zmysły.

Z myślą o komforcie naszych Gości przygotowaliśmy wyjątkową, kameralną Strefę Relaksu, w której znajduje się sauna fińska oraz zewnętrzne jacuzzi umiejscowione na tarasie z pięknym widokiem na okolicę.

Nasza Strefa Relaksu jest idealnym wyborem dla osób, które unikają przeludnionych SPA i basenów, można ją bowiem zarezerwować na wyłączność.

W ofercie znajduje się również bogata oferta masaży i zabiegów na ciało, a wykwalifikowany personel dołoży wszelkich starań, aby poczuli Państwo prawdziwe odprężenie.

strefa relaksu w hotelu w górach

Skontaktuj się z nami

+48 74 818 04 34

RECEPCJA HOTELU

ul. Krótka 1 | 57-215 Srebrna Góra

tel. +48 74 818 04 34

tel. +48 667 799 888

recepcja@hotelsrebrnagora.pl

OBSŁUGA FIRM

tel. +48 663 156 888

tel. +48 667 799 200

marketing@hotelsrebrnagora.pl

ORGANIZACJA WESEL

tel. +48 667 799 200

tel. +48 663 156 888

marketing@hotelsrebrnagora.pl

j.labaz@hotelsrebrnagora.pl

Masz pytanie? Napisz do nas

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.