Loading

REGULAMIN

***

Hotel Srebrna Góra

1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego. Jeżeli gość nie określi czasu pobytu, najmując pokój, przyjmuje się, że jest to jedna doba. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.

2. Śniadanie jest serwowane każdego dnia w godzinach od 7:00 do 10:00 w dni powszednie, w godzinach od 8:00 do 11:00 w weekendy i dni świąteczne.

3. Pkt. 1. nie dotyczy pobytu w hotelu grup zorganizowanych. W przypadku grup zorganizowanych długośc pobytu w hotelu ustalana jest każdorazowo z Zamawiającym określonym w odrębnej umowie – zamówieniu.

4. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w czasie wynajmu.

5. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju w godzinach 7.00–22.00.

6. Dyrekcja hotelu może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub gości albo szkodę na osobie dotyczącą gości, pracowników hotelu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w obiekcie.

7. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.

8. W przypadku rezerwacji pokoju i niestawiennictwa się do godziny 18.00 w dniu rezerwacji, Hotel zastrzega sobie prawo do zwolnienia pokoju bez informowania o tym Gościa lub w przypadku posiadania numeru karty Gościa, do pobrania opłaty za jedną dobę hotelową.

9. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

10. Za zagubienie klucza do zamka hotelowego pobierana jest opłata 50 zł brutto

11. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług gość jest proszony o zgłoszenie ich w recepcji.

12. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu w recepcji.

13. W hotelu obowiązuje cisza w godzinach 22.00–6.00.W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych gości.

14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

15. Ze względu na obowiązujące prawo na terenie hotelu obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

16. Gość hotelu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. Cennik wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

17. Samowolne skorzystanie z wanny jacuzzi znajdującej się na tarasie pierwszego piętra hotelu, bez wcześniejszej rezerwacji w recepcji hotelowej, będzie skutkowało naliczeniem opłaty karnej w wysokości 1000 zł netto.

18. W Restauracji „Iluzja“ zabrania się spożywania alkoholu nie zakupionego na terenie Hotelu. Spożycie alkoholu niewiadomego pochodzenia może wiązać się z dodatkowymi kosztami z tytułu naruszenia postanowień regulaminu.

19. W przypadku grup zorganizowanych pełną odpowiedzialnośc materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z winy uczestników grupy lub odwiedzających je osób ponosi Zamawiający wskazany w odrębnej umowie-zamówieniu pobytu.

20. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.

21. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji hotel przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

22. Karty rabatowe – karta upoważnia do zniżki na usługi hotelowe i gastronomiczne. Nie dotyczy pakietów i umów korporacyjnych.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress